Đau đầu với tiền thưởng Tết cho ô sin

Đau đầu với tiền thưởng Tết cho ô sin

Để giữ được chân người giúp việc làm với gia đình thì nhiều nhà thưởng Tết cao hơn cả tiền thưởng ở cơ quan, nhưng nhiều nhà cũng chỉ thưởng được một ít cho có lệ do thời buổi kinh tế chắt bóp, ngay gia chủ cũng bị cắt lương. Cũng có nhiều nhà mượn cớ thưởng Tết để đuổi

» Read more